در سال 1352 با خرید 850 هکتار  زمین کشاورزی واقع در محدوده قزوین خاکعلی توسط خانواده افضلیان نایینی و رضایی پروژه تاسیس شرکت کشت و صنعت هزار جلفا در سال 1354  به صورت سهامی خاص کلید خورد

شرکت در ابتدا حوزه فعالیت خود را در امر کشاورزی در سطح صنعتی و با تسطیح 850 هکتار زمین و با بهره بندی از سیستم های نوین آبیاری آغاز نمود به نحوی که مجموعههر ساله قادر به تولید بذر مادری گندم