مدیر عامل این شرکت آقای محمد صادق معمارزاده و رئیس هیئت مدیره آن آقای وحید افضلیان نایینی می باشد

مدیر بخش دامپروری آن آقای هومن امیری و مدیر بخش کشاورزی آقای نادر عابد نمینی و مدیر بخش آبیاری آقای امیر خانبان می باشد